Fuelo


province Bloke

in province Bloke you can refuel in the following settlements:

Nova vas(1)

Fuel/Price Unleaded 95 Diesel Unleaded 98 CNG
average price for the country 1,295 €/l 1,261 €/l 1,419 €/l 0,968 €/kg
Average for Bloke 1,293 €/l 1,258 €/l 1,41 €/l 0,980 €/kg
NameCityAddressFuels
OMV OMV NOVA VAS, Nova vas 1a NOVA VAS Nova vas 1a A95 DSL CNG A98