Fuelo


province Majsperk

in province Majsperk you can refuel in the following settlements:

Majšperk(1)

Fuel/Price Unleaded 95 Diesel
average price for the country 1,299 €/l 1,266 €/l
Average for Majsperk 1,294 €/l 1,263 €/l
NameCityAddressFuels
Petrol Petrol BS Majšperk Majšperk Majšperk 55a A95 DSL